top of page

ידידים   מיכל ארזי

אפשר להעניק לאחר ביד רחבה, ואפשר לפטור אותו כלאחר יד. אפשר להרים יד ולהושיט יד.

המילה יד מופיעה פעמיים במילה "ידיד" ומסמלת שתי ידיים שחוברות יחד לקשר בין-אישי. בשנה האחרונה נוצרה ההבנה עד כמה חשוב לכולם מגע ידם של אנשים, קרובים ורחוקים. היצירה אורגת יחדיו 352 ידיים בצבעים שונים, לכדי רקמה אנושית חמה, מגוונת ובוטחת. האמנית מבקשת לאחל לעצמה, לעם ישראל ולעולם כולו שיוכלו להיות ידידים, עם עצמם ועם כל יד שיפגשו בדרך.

bottom of page