top of page

כפפות אגרוף מפחם  I  כרמית חסין

העבודה מעניקה אינטרפרטציה חדשה להמרת חומר רך, שממנו עשויות הכפפות בחומריות קשה ומתפוררת כאחד. הדיון בחומריות הפחם מפנה מבט אל הדואליות של האובייקט, שמקורו בתחום אומנויות הלחימה. אובייקט שמזוהה עם תקיפה וכאב עובר טרנספורמציה וחושף  דרך התפוררות החומר את ההתפוררות המושגית.  הכפפה  עשויה  בגודל ילדי ומזמינה לדיון את הדור הצעיר. מצד אחד היא מצביעה על טבעה ההרסני של האלימות, מצד שני, מזמינה את הצופה למאבק בה ולרצון לחולל שינוי.  

הבחירה בפחם מרמזת גם על תקווה - כמו עוף החול שקם לתחייה מכליה, יכולתו של האדם להתקומם נגד אבלות ולתקן הינה אינסופית. 

bottom of page