top of page

האלפבית הגלובלי  I  יוליאנה גורקורוב

העבודה מציגה את המילה שלום כתובה בעברית ובערבית, בפונט השכבות אבג'ד לינו. הפונט פותח לכתיבת מילים זהות ודומות בשתי השפות. צורותיו הגאומטריות מדגישות את קווי הדמיון בין האותיות של שני האלפבתים, דמיון אשר נובע מן המקור ההיסטורי המשותף שלהם.

מילים אשר נראות זרות אחת לשניה ממבט ראשון, הופכות לקרובות ומוכרות כאשר הן כתובות באותו פונט.העבודה נועדה לעודד מתבוננים מתרבויות שונות לחפש אחר המכנה המשותף ביניהם, גם בתחומים אחרים.הפונט עוצב במסגרת פרויקט האלפבית הגלובלי עטור הפרסים. 

bottom of page