top of page

 דו  I  זהר ולך

העבודה מציגה אובייקט מינימליסטי, המשלב בין העמים החיים בישראל דרך השפה. הבחירה בשתי שפות, העברית והערבית, והשילוב ביניהן, הוליד יצירה חדשה אחת כמו חיי שני העמים השזורים יחד. במבט חזיתי העבודה נראית כבליל של אותיות. הצופה מוזמן להתקרב ולהסתובב סביבה, לאורכה ולרוחבה.

מימין מופיעה המילה שלום בעברית, ומשמאל היא מופיעה בערבית (سالم).

המילה הזו נבחרה מכיוון שהיא זו שהיא יוצרת חיבור ומקשרת בין אנשים.

bottom of page