top of page

ואהבת לרעך כמוך  I  אורי אשי

ואהבת לרעך כמוך. קשה לראות באויב ֵרע, אחרי שנים בהן הורגלנו לראות בו אך ורק רֹע.

יש העושים לעצמם חיים קלים ומצמצמים את משמעות המילה ‘ֵרע’ ל‘יהודי’, אבל היה זה דווקא הראי"ה קוק, אבי הציונות הדתית, שפירש את הציווי כבעל משמעות גלובלית: “המעמד היותר עליון באהבת הבריות צריכה להיות אהבת האדם, והיא צריכה להתפשט על כל האדם כולו, למרות כל שינוי דעות לגבי דתות ואמונות” (מידות הראי"ה, אהבה, י').

הדימוי לקוח מתוך ספרו של האמן ״התקווה - המדריך המאויר לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני״.

bottom of page